Regulamin Klubu

REGULAMIN KLUBU

MATT SPORT CLUB PLESZEW

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 2. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa oraz obowiązki stron umowy w zakresie korzystania z usług Matt Sport Club z siedzibą w Pleszewie, której jest integralną częścią, chyba, że umowa stanowi inaczej.
 3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1. Klub – Matt Sport Club z siedzibą w Pleszewie,
  2. Umowa – umowa członkowska określająca prawa i obowiązki Członka Klubu.
  3. Członek Klubu – osoba, która zawarła Umowę, wpłaciła opłatę rejestracyjną.
  4. Karta Klubowicza – dokument legitymujący członkostwo w Klubie,
  5. Karnet – abonament uprawniający Członka Klubu do korzystania z oferty Klubu na warunkach określonych w Umowie o Zakup Karnetu. Z karnetu może korzystać tylko Członek Klubu, który dokonał jego zakupu (rodzaje karnetów i ich ceny określać będzie załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, który stanowić będzie jego integralną część).
  6. Opłata abonamentowa – cena zakupu Karnetu według aktualnego cennika.
  7. Wejście jednorazowe – opłata za jednorazowe wejście do Klubu zgodnie ze stawkami określonymi w aktualnym cenniku Klubu.

 

 1. CZŁONKOSTWO
 1. Uzyskanie członkostwa w Klubie jest uzależnione od posiadania wolnych miejsc.
 2. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Członkowskiej, bez podawania przyczyn.
 3. Warunkiem korzystania z Klubu jest:
 4. wykupienie karty klubowicza lub wykupienie wejścia jednorazowego,
 5. zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja,
 6. brak przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z Klubu,
 7. podanie wymaganych danych kontaktowych,
 8. wniesienie stosownej opłaty.
 9. Karta ma charakter imienny i nie może być odstąpiona osobom trzecim.
 10. Fakt utraty,  zniszczenia  lub uszkodzenia karty powinien być niezwłocznie zgłoszony obsłudze Klubu. Wydanie nowej karty może nastąpić dopiero  po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami sporządzenia nowej karty, w wysokości 10,00 zł.
 11. Podstawą do uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej karty klubowicza wraz z opłatą lub uiszczenie jednorazowej opłaty za zajęcia.
 12. Podstawą do korzystania z usług Klubu jest fizyczne posiadanie karty klubowicza, pracownicy Klubu mają prawo odmówić wstępu na teren Klubu o ile nie okaże się karty klubowicza.

 

III. CENY I ZAKRES USŁUG

 1. Cennik usług świadczonych w Klubie jest ustalany przez kierownictwo klubu i podawany do publicznej wiadomości.
 2. Karnety nie podlegają przesunięciu na inny termin, a w przypadku rezygnacji wartość karnetu nie jest zwracana.
 3. Przeniesienie karnetu na inną osobę wiąże się z utratą karnetu przez osobę przekazującą, ale nie z utratą członkostwa. Osoba przyjmująca karnet musi posiadać kartę członkowską.

 

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU
 2. Każdy z członków Klubu posiadających aktualny karnet może korzystać z bezpłatnych miejsc parkingowych na niestrzeżonym parkingu, znajdującym się przed Klubem.
 3. Członek Klubu może korzystać z usług  w zakresie posiadanych uprawnień klubowych i wykupionej kategorii usług.
 4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni lub bez nadzoru, jak również Klub nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe na parkingu z winy innych osób.
 5. Członkowie Klubu przed przystąpieniem do korzystania z infrastruktury Klubu są zobowiązani do:
 6. przedstawienia karty klubowicza lub wykupienia wejścia jednorazowego,
 7. pobrania klucza do szafki, a gdy posiadają kartę klubowicza pozostawienia jej w recepcji Klubu,
 8. pozostawienia swoich rzeczy osobistych w szatni,
 9. korzystanie z Klubu zgodnie z postanowieniami regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz mając na uwadze dobre zwyczaje.
 10. Korzystający z usług Klubu zobowiązani są do utrzymana higieny i czystości.
 11. Ćwiczący powinni mieć ze sobą ręcznik, ubranie sportowe i buty treningowe na zmianę.
 12. Członkowie Klubu zobowiązani są do dbania o porządek, stan urządzeń oraz sprzęt sportowy będący wyposażeniem Klubu. Po zakończonych ćwiczeniach  należy odłożyć  sprzęt na miejsce do tego wyznaczone. Wszelkie uszkodzenia powinny być  natychmiast zgłaszane w recepcji.
 13. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 14. Każdy członek Klubu jest zobowiązany posiadać aktualne badania lekarskie, zezwalające na uprawianie ćwiczeń fizycznych, uzupełnienie informacji dotyczących schorzeń oraz poinformowanie instruktora w celu doboru odpowiednich form zajęć.
 15. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia członka Klubu wywołanego nieodpowiednim doborem ćwiczeń lub nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Członkowie zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
 16. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe na terenie Klubu wynikające ze złego stanu zdrowia i nie stosowania się do regulaminu.
 17. Każda osoba korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z usługami świadczonymi przez Klub, chyba, że zostało to spowodowane przez Klub lub jego personel w sposób zawiniony.
 18. Każdy początkujący członek Klubu ma obowiązek zgłosić się do instruktora w celu doboru odpowiedniego treningu, zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa dotyczącego korzystania z urządzeń oraz ewentualnie doboru odpowiedniej diety lub suplementacji.
 19. W razie niejasności co do wykonywania ćwiczeń lub jakichkolwiek innych problemów niezależnie od zaawansowania ćwiczący, każdy korzystający z Klubu powinien skonsultować swoje wątpliwości z instruktorem lub inny pracownikiem Klubu.
 20. Ćwiczenia z wolnymi ciężarami (hantle, sztangi lub ćwiczenia z wykorzystaniem dużego obciążenia) mogą być wykonywane jedynie przy asekuracji minimum jednej osoby.
 21. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach grupowych, pierwszeństwo przysługuje osobom zapisanym na zajęcia grupowe. Zapisów na zajęcia dokonywać można w recepcji Klubu.
 22. Odwołanie rezerwacji na zajęcia grupowe powinno odbyć się przynajmniej z 1 godzinnym wyprzedzeniem. W razie nie odwołania lub nie zachowania terminu odwołania, godzina zostanie zaliczona jako wykorzystana.
 23. W razie nie skorzystania z zajęć  grupowych, których termin został podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Klubie, nie ma możliwości odrobienia ich w innym terminie.
 24. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych, gdy liczba osób zainteresowanych nie będzie wynosiła co najmniej 5 osób.
 25. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć grupowych, redukcji liczby godzin zajęć i zmiany instruktora, po wcześniejszym ogłoszeniu.
 26. Osoby od 13 do 16 roku życia mogą korzystać z Klubu pod opieką osoby pełnoletniej i za zgodą Klubu oraz rodzica.
 27. Osoby od 16 do 18 roku życia mogą korzystać ze wszystkich sal treningowych z zastrzeżeniem nakazu wykonywania ćwiczeń dobranych przez instruktora.
 28. Telewizory oraz sprzęt audio znajdujący się w Klubie obsługują wyłącznie pracownicy Klubu.
 29. Podczas treningu siłowego i cardio  należy korzystać z ręcznika.
 30. Jeśli podczas treningu cardio ubranie treningowe jest mokre, a kontynuowany jest trening siłowy wskazana jest zmiana koszulki na suchą.
 31. Na żądanie członka Klubu i za okazaniem paragonu, Klub wystawia faktury za usługi.
 32. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie Klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie oraz postanowienia niniejszego regulaminu, Klub może, po jednokrotnym ostrzeżeniu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Na tych samych zasadach umowę może rozwiązać Członek Klubu w przypadku gdy Klub w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z Klubu, zwracana jest  równowartość niewykorzystanego karnetu.
 33. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, narkotyków i środków anabolicznych. Zakaz obejmuje również handel i korzystanie z Klubu osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwości lub po zażyciu substancji psychoaktywnych.
 34. Przed opuszczeniem Klubu, każdy członek Klubu zobowiązany jest do opróżnienia zajmowanej szafki ze wszystkich pozostawionych tam rzeczy. Szafka nie opróżniona do czasu zamknięcia Klubu w dniu, w którym została zajęta, zostanie opróżniona przez personel Klubu, a jej zawartość będzie przechowywana na ryzyko Członka Klubu przez okres 14 dni. W przypadku nie odebrania pozostawionych rzeczy zostaną one oddane na cele charytatywne.
 35. Klub może być zamknięty w niedziele i święta oraz na czas konieczny  do przeprowadzenia niezbędnych napraw lub remontów. O zaistniałej sytuacji Klub bez zbędnej zwłoki informuje swoich klientów i przedłuża ważności obowiązujących karnetów.
 36. Instruktorzy pełniący dyżur na terenie Klubu sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Osoby przebywające na jego terenie zobowiązane są do podporządkowania się nakazom i do  bezwzględnego przestrzegania regulaminu.
 37. Wszyscy trenerzy i instruktorzy są kontrolowani przez Klub. Żaden  trener ani instruktor z poza Klubu nie ma prawa prowadzić indywidualnych oraz grupowych zajęć bez pisemnej zgody właściciela Klubu.
 38. Członek Klubu jest obowiązany opuścić Klub najpóźniej z nadejściem godziny jego zamknięcia. Po przekroczeniu tego czasu może zostać pobrana opłata dodatkowa.
 39. Skargi i wnioski  należy zgłaszać właścicielowi Klubu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu Klubu.
 3. Klienci Klubu zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz stosowania ich.
 4. Akceptacja regulaminu oznacza, iż brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z Klubu.
 5. W zakresie nie uregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Regulamin został opracowany dla zapewnienia Państwu bezpieczeństwa i komfortu podczas korzystania z usług Klubu.
 7. Akceptując niniejszy regulamin Klient wyraża zgodę  na przetwarzanie przez Klub jego danych osobowych przekazanych w umowie członkowskiej. Klient  wyraża zgodę  na otrzymywanie od Klubu informacji handlowej, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Klub zastrzega sobie również prawo do kontaktowania się z Klientem telefonicznie, w nagłych przypadkach.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.